Prihlásenie / Registrácia

Obchodné podmienky

1. Základné údaje

Ing. Vladimír Kalina - VIKOL - N

Budovateľská 54

Prešov 080 01

Slovensko

Fakturačná adresa :

Ing. Vladimír Kalina - VIKOL-N

Budovateľská 54

Prešov 080 01

IČO : 32928203

IČ DPH : SK1020744010

Číslo účtu : 383207753/7500 - ČSOB banka

Tel. & fax : +421 51 7722309

E-mail : vikoln@vikol.sk


2. Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje stlačenie tlačítka záväzne objednať v nákupnom košíku "Vaša objednávka". Vaša objednávka bude zaregistrovaná v systéme E-shop, vtedy vzniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim. Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky /presná špecifikácia tovaru a jeho počet/, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Ak je hmotnosť tovaru väčšia ako 30kg, cena dopravy bude zákazníkovi telefonicky oznámená.


3. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho :

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutý týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže nadobudnúť výšku až 50% z celkovej ceny tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch :
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť /chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily, atď./.
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.


4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy /zásielkový obchod/

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, má v súvislosti s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy:
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi a to elektronicky na e-mailovú adresu alebo písomne na prevádzke u dodávateľa. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare /neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod./
Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.
Tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám / doporučene neznamená na dobierku/.
V prípade odstúpenia od zmluvy na základe neopraviteľnej závady výrobku alebo viacnásobného servisného zásahu / 3x opakovaná tá istá závada alebo 4x rôzna závada potvrdená a uznaná servisným technikom, počas záručnej doby/ je potrebné doložiť všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal vo vzťahu k predmetnému výrobku.


5. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia /objednaného tovaru/ budú podľa dostupnosti produktov realizované už od 24 hodín záväzného potvrdenia objednávky.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie objednávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list. V prípade neosobného odberu tovaru /kuriér,pošta/ nie je v záručnom liste vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, že zákazník prevezme tovar. Pokiaľ je tovar v poriadku doručený, zákazník si vyplní dátum predaja odpovedajúcemu predajnému dokladu. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na predajnom doklade nebude prípadná reklamácia uznaná. Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu. Konkrétny spôsob dodania si zvolíme v sekcii Košík. Vyhradzujeme si právo na zmeny rozsahu dodávky v tvare, technike, vybavení a cene. Z údajov alebo obrázkov nie je možné vyvodzovať žiadne nároky. Ak je hmotnosť tovaru väčšia ako 30kg, cena dopravy bude zákazníkovi telefonicky oznámená.


6. Ochrana osobných dát

Pri zadaní objednávky na naše produkty od Vás požadujeme osobné údaje. Uvedené údaje potrebujeme, aby sme Vám mohli doručiť Vami objednaný tovar a vystaviť daňový doklad. Tieto údaje budú bezpečne uložené a nebudú poskytnuté iným subjektom. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Vašou registráciou súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách na našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si neželáte zasielanie podobných informácií, v každom takomto e-maily máte možnosť nás o tom informovať.

Obchodné podmienky môže predávajúci zmeniť jednostranne a to s účinnosťou odo dňa nasledujúceho od ich zverejnenia na internetových stránkach poskytovateľa.